2022 -23 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ പാർട്ട് ടൈം / സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് പ്രവേശനത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് .

prospectus-parttime-diploma-2022 List of institutions :annexure01-list-of-institutions വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷകൾ സമർപിപ്പിക്കുന്നതിനും   https://polyadmission.org/pt എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക